top of page
REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU magdalenaszata.com

INFORMACJE OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży dzieł sztuki, odbitek fotograficznych i ceramiki (zwanych dalej Dziełami) przez Magdalenę Szatę Marka artystyczna,  za pośrednictwem strony internetowej: www.magdalenaszata.com

2.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem, a sprzedawcą , zwany dalej Sklepem.

3.    Klientem Sklepu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto e-mail.

4.    Każdy klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia ze stosowania zawartych w nim zasad.

5.    Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. W razie wątpliwości przyjmuje się, że pierwsze działanie Klienta związane z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1.    Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż dzieł sztuk plastycznych, druków fotograficznych oraz ceramiki za pośrednictwem sieci Internet.

2.    Sklep prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych prac wraz z ich opisem i ceną.

 

CENY

1.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (do zapłaty). PLN (zł) jest walutą transakcji sprzedaży.

2.    Przelicznik walut zmienia walutę wyświetlania w witrynie. Nie zmienia waluty transakcji sprzedaży. Wyświetl dostępne waluty: PLN (zł), EUR (€) i USD ($).

3.     Kursy walut są dostarczane przez XE.COM INC.

4.    Standardowa cena jest ceną pracy i zależy od rozmiaru wybranego wydruku. 

5.    Koszty przesyłki pokrywa kupujący zgodnie z cennikiem kurierów dla poszczególnych krajów - cena podana jest w koszyku przed realizacją zamówienia.

 

ZAKUPY

1.    Zamówienie składane jest za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu.

2.    Umowę sprzedaży Utworu uważa się za zawartą po wpłynięciu zapłaty za przedmiot sprzedaży na rachunek bankowy Magdaleny Szaty Art. za pośrednictwem bramek płatności dostępnych na stronie internetowej.

3.    Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

4.     Do każdego przyjętego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura. Dokumenty te wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta pełnej wpłaty brutto.

5.    Sklep na bieżąco informuje Klienta o zmianach statusu zamówienia przesyłając w/w informację na podany adres e-mail przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

DOSTAWA

1.    Koszty wysyłki pokrywa Klient.

2.    Czas realizacji zamówienia, czyli czas od złożenia zamówienia i wysłania zamówionego towaru do dostawy do klienta (uwzględniane są tylko dni robocze tutaj), wynosi od 2 do 7 dni roboczych, ponieważ każdy wydruk jest drukowany indywidualnie. 

3.    Czas wysyłki może się różnić w zależności od kraju przeznaczenia i wybranego kuriera. 

 

USZKODZENIE PRZESYŁKI PODCZAS TRANSPORTU.

1.    Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki podczas transportu będzie rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu złożonego pracownikowi firmy kurierskiej w momencie dostawy.

2.    W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki Klient powinien niezwłocznie podpisać protokół z opisem uszkodzenia i podpisem firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. paczka.

 

PRAWA AUTORSKIE.

1.    Wszystkie Utwory prezentowane na stronie Sklepu znajdują się na nim za zgodą i wiedzą właściciela praw autorskich do tych Utworów. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów na stronach Sklepu bez zgody i wiedzy właściciela praw autorskich.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.    Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: hello@magdalenaszata.com.

2.    Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Sklepu w zakładce regulamin.

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2022 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

REJESTRACJA KLIENTA I OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.    Rejestracja Klienta następuje po podaniu danych w formularzu rejestracyjnym.

2.    Podanie przez Klienta danych rejestracyjnych jest niezbędne do realizacji transakcji zakupu. W interesie Klienta jest podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Dzieła. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego podania danych przez Klienta.

3.    Klient zobowiązuje się na bieżąco aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości kontakt lub doręczenie na adresy podane w formularzu rejestracyjnym uważa się za skuteczne.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są nieprawidłowe lub niewystarczające do realizacji zamówienia (niekompletne ).

5.    Rejestracja na stronie Sklepu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta (o ile takowe zostały podane). Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z przedmiotem działalności Sklepu.

6.    Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

7.    Administratorem danych osobowych jest Magdalena Szata,  ul. Tadeusza Hołówki 3/89, 00-749 Warszawa, Polska.

8.    Z Administratorem można się skontaktować: poprzez e-mail, na adres: hello@magdalenaszata.com.

9.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usługi, w szczególności prowadzenia konta Klienta w sklepie, a także zawierania i realizacji sprzedaży umowy, w tym zapłata za zakupiony towar i udzielanie rabatów, dostawa towaru, wysyłanie powiadomień o realizacji zamówienia, rozpatrywanie reklamacji realizacji i zapewnienie właściwej obsługi klienta, dostosowanie oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentowanie reklam i przesyłanie informacji handlowych, obsługa zgłoszeń i reklamacji, wyrażania opinii publicznej o zakupionych towarach, umożliwiające kontakt między kupującymi a sprzedającymi.

10.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być zgoda wyrażona przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest oferowanie klientom jak najlepszej jakości obsługi, dostosowywanie oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w realizacji zadań określonych w pkt 9, w szczególności firmom świadczącym usługi dostawy towarów (kurierom), bankom obsługującym procesy niezbędne do wysyłania powiadomień o realizacji zamówienia, usługodawcom świadczącym usługi reklamowe i marketingowe, a także jako firmy współpracujące ze Sklepem, świadczące usługi w zakresie fakturowania, rozliczeń należności oraz księgowości.

11.    Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, ale tylko do podmiotów, które świadczą odpowiednie zabezpieczenia i gwarantują prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google i Facebook, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt 9.

12.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt. 9 powyżej.

13.    Klient ma prawo do:

•    żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,

•    wnioski od Administratora o poprawienie swoich danych osobowych,

•    żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,

•    wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do Administratora w celu marketingu bezpośredniego,

•    wniesienia sprzeciwu wobec profilowania Administratora w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

•    cofnij zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych,

•    lodge skargę do organu nadzorczego.

 

14.    Klient nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym.

15.    Dane osobowe Klienta mogą podlegać automatycznemu profilowaniu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientowi rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania w pierwszej kolejności mogą być analizowane dotychczasowe decyzje zakupowe Klienta, na podstawie których Sklep będzie starał się dopasować przyszłą ofertę. Profilowanie pozwala również na ewentualne przyznanie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość uzależnione są w szczególności od zebranych i przetworzonych danych o kliencie.

16.    należy pamiętać, że witryna magdalenaszata.com jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia platformę internetową, która pozwala sprzedawać Ci produkty. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Wix.com, baz danych i ogólnych aplikacji Wix.com. Przechowują Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą sieciową. 

17.    Wszystkie bramki płatności bezpośrednich oferowane przez Wix.com i używane przez Magdalenę Szata Art są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, który jest wspólnym dziełem takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o kartach kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług.

POLITYKA ZWROTÓW

REKLAMACJE I ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM.

1.    Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta rozumie się Klienta Sklepu będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.

2.    Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.

3.    Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Konsumentowi Dzieła poprzez zwrot towaru, który musi być nieużywany i w takim samym stanie. Koszt przesyłki zwrotnej, w tym koszt odpowiedniego opakowania (aby praca nie przerywała transportu) oraz usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika, pokrywa w takim przypadku Konsument.

4.    Zakupiony utwór należy zwrócić na adres: Magdalena Szata Art., ul. Tadeusza Hołówki 3/89, 00-749 Warszawa.

5.    Do zwracanej Pracy należy dołączyć fakturę lub paragon oraz numer konta, na który ma zostać zwrócona cena sprzedaży Pracy.

6.    Jeśli dzieło zostało zlecone przez Konsumenta i zawiera niestandardowy napis, pieczęć lub inną personalizację, Konsumentowi nie przysługuje zwrot pieniędzy, zamiana ani kredyt . 

7.    Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.

8.    Jeżeli Konsument odeśle towar zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Sklep zwraca zapłaconą cenę sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia zwrotu Utworu przez Konsumenta na wskazany przez niego rachunek bankowy.

9.    W przypadku, gdy zakupiony Dzieło w chwili jego dostarczenia jest niezgodne z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Dzieła . Powyższe uprawnienie przysługuje Konsumentowi tylko w przypadku niezgodności w ciągu sześciu miesięcy od daty dostarczenia Dzieła. Po tym terminie prawo do złożenia reklamacji wygasa.

10.    Reklamacja, o której mowa w paragrafie poprzedzającym nie przysługuje, jeżeli Dzieło odpowiada opisowi zamieszczonemu na stronie Sklepu lub posiada cechy widoczne na stronie zdjęcie prezentowane na stronie Sklepu.

11.    Niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacją zdjęć Utworu zamieszczonych na stronie Sklepu a oryginałem Utworu, które wynikają z przyczyn technicznych, oraz w związku z tym nie mogą być przedmiotem reklamacji, nie są uważane za niezgodność z umową. Sklep dołoży wszelkich starań, aby cyfrowe zdjęcia prezentowanych Prac były jak najlepszej jakości.

12.    Sklep musi zostać powiadomiony o niezgodności Dzieła z umową pisemnie lub pocztą elektroniczną (e-mail).

13.    Reklamacje złożone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

REKLAMACJE I ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM.

1.    Jeśli Klient stwierdzi wadę (uszkodzenie) Dzieła, należy powiadomić o tym pisemnie lub pocztą elektroniczną, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta.

2.    Reklamacje złożone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.    Niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacją zdjęcia Dzieła zamieszczonego na stronie Sklepu a Dziełem oryginalnym, które wynikają z przyczyn technicznych, nie mogą być przedmiotem skargi. Sklep dołoży wszelkich starań, aby cyfrowe zdjęcia prezentowanych Prac były jak najlepszej jakości.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Magdalena Szatań

Tadeusza Hołówki 3/89, 00-749 Warszawa

Kontakt: hello@magdalenaszata.com

 

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe w naszym sklepie przetwarzane są w ramach:

 • zawarcie, wykonanie i kontynuacja umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów),

 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,

 • Marketing bezpośredni,

 • tworzenie zestawień analiz i statystyk (na wewnętrzne potrzeby administratora),

 • weryfikacja wiarygodności płatniczej,

 • serwis techniczny i wsparcie klienta,

 • szeroko rozumiana współpraca handlowa, na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 sek. 1 i ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 sek. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w siedzibie administratora.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe, firmy świadczące obsługę informatyczną administratora, partnerzy biznesowi administratora, firmy obsługujące płatności.

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres i nie dłużej niż okresy zgodne z obowiązującym prawem w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 • Masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody,

 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, a Ty masz możliwość jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jednocześnie masz możliwość wglądu i aktualizacji dostarczonych danych. Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Swoje prawa możesz realizować kontaktując się z administratorem z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby podającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymagane przez administratora może skutkować niemożnością wykonania umowy.

 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

bottom of page